top of page

Garanti

Norgesgjerdes PVC/vinyl gjerder er produsert med et høyt innhold av TiO2 (10 deler pr. 100 deler) samt UV-inhibitorer med 100% rent (ikke gjenvunnet) PVC for mange års vedlikeholdsfri holdbarhet.

Det garanteres at våre gjerder ikke vil gulne, flasse, råtne, blæres, sprekke, korrodere eller kunne utsettes for insektangrep, grunnet defekter i materiale, produksjon eller eksponering for sjøluft (saltsprøyt). Det garanteres videre at våre PVC-produkter bruker godkjente metoder under produksjon og er fri for produksjonsdefekter for hele dens levetid av de originale eier(ne) på eiendommen hvor produktene ble opprinnelig installert, når utsatt for normal og riktig bruk.

Fargeavvik på hvite stolper, tverrliggere og spiler som ved levering ligger innenfor dE < 2.0 er normalt ikke synlig for det blotte øyet og er også vår absolutte toleransegrense. Produksjonen holder normalt en svært jevn kvalitet og verdiene ligger derfor normalt langt innenfor dette kvalitetskravet. For å sikre leveranser har vi egne måleapparat som hjelper oss å kvalitetssikre leveransene.

De påmonterte toppene på stolper og stakitt omfattes ikke av den begrensede livstidgarantien. Dette fordi disse vinyl-delene ikke fremstilles ved ekstrudering slik som de øvrige komponentene.

Dersom noen deler av gjerder ikke skulle fungere som et resultat evt. feil ved produktene, garanteres det at disse deler blir erstattet med nytt eller at kjøpesummen av del(ene) refunderes etter hva vi finner mest hensiktsmessig.

Norgesgjerde garanteres ikke mot feil, eller skader påført produktene som skyldes feilaktig installasjon, håndtering og/eller lagring, svikt eller endringer i grunnen eller struktur hvor produktene er installert/montert, mangler eller feil ved grunn- eller struktur, utilsiktet skade eller uaktsomhet, likeledes for brann, ekstrem vind, vann (flom), lynnedslag eller andre natur-katastrofer, feilaktig eller mangel på rimelig eller nødvendig pleie av produktene, samt ved å utsette produktene for skadelige kjemikaler eller sur nedbør, samt misfarging grunnet luftforurensninger.

garanti.jpg
bottom of page